• لطفا شماره انتخابی خود را بعد از شماره 2000 در باکس به طول 10 رقم دیگر وارد نمایید. به عنوان مثال :  20006666883366
  • شماره انتخابی می تواند رند باشد ولی از درج خطوط خیلی رند خودداری فرمایید در غیر این صورت خط رندم توسط این واحد به جای شماره انتخابی فعال خواهد شد.
انتخاب شماره اختصاصی:   2000